Regulamin serwisu

Zasady użytkowania i bezpieczeństwa

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 i określa zasady użytkowania oraz zakres bezpieczeństwa Portalu internetowego www.elvia.pl, którego właścicielem jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w Warszawie, ul. Konstruktorska 12.

§ 2

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce jest firmą oferującą szeroki wybór ubezpieczeń turystycznych i assistance w Polsce i na terenie większości państw na świecie.

II. Warunki korzystania z Portalu

§ 1

Każdy Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 

Korzystanie z Portalu www.elvia.pl jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Internetu.

§ 3

Korzystanie z niektórych zasobów Portalu może wiązać się z koniecznością zalogowania.

§ 4

Cookies ("ciasteczka") to małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę użytkownika na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystywane przez operatorów witryny w celu rozpoznania użytkowników i zbierania Informacji osobistych.

AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C S.A. Oddział w Polsce mogą wykorzystywać tego rodzaju pliki cookies w celu poprawy jakości usług świadczonych użytkownikom witryny.

Korzystamy z programu śledzącego w celu monitorowania zachowań klientów i generowania danych statystycznych odnośnie użytkowania witryny dla potrzeb opracowania jej projektu i układu. Oprogramowanie nie pozwala na określenie tożsamości użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies w Polityka Prywatności

§ 5

Logowanie oraz wypełnienie formularza zakupowego odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a transmisja danych jest szyfrowana protokołem SSL (Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia https://).

§ 6

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.elvia.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  • użycia przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox w wersji 3 (i wyższe), Chrome;
  • wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę JavaScript;
  • wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną akceptację plików cookies, w szczególności cookies sesyjnych;
  • do wyświetlania niektórych obiektów może być konieczne zastosowanie rozszerzeń przeglądarki lub oprogramowania Flash 6 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader;
  • strona internetowa jest optymalizowana do minimalnej rozdzielczości 1024 x 768.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu i oprogramowania do wyszczególnionych wyżej warunków.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wynikających z niezgodnego z Regulaminem korzystania z serwisu.

§ 7

Zawartość witryny internetowej www.elvia.pl, a w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim. Prawa autorskie do stron, informacji i materiałów zawartych niej oraz ich układu są własnością AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Wykorzystanie niniejszej witryny, informacji i/lub ich części przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez uprzedniej zgody AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej www.elvia.pl są dostarczane przez AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C S.A. Oddział w Polsce dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym.

§ 8

Zawarte w Portalu www.elvia.pl materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 9

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie gwarantuje poprawności działania serwisu i prawidłowego wyliczenia składki ubezpieczeń oraz zakwalifikowania produktu w sytuacji, kiedy Użytkownik otwiera strony zawierające formularze zamówieniowe w wielu kartach lub w wielu oknach przeglądarki jednocześnie. W takim przypadku AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zawsze bierze pod uwagę obsługę produktu, którego zakres zawiera polisa i załączone dla Użytkownika OWU.

III. Polityka Bezpieczeństwa

§ 1

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zapewnia Użytkownikom Portalu, zwanym w dalszej części dokumentu Klientami, bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Wszystkie dane i informacje przekazywane przez naszych Klientów za pomocą strony internetowej i formularza zakupowego chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii zabezpieczania przepływu informacji (protokół SSL - Secure Socket Layer - służący do szyfrowania danych transmitowanych przez Internet), zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych.

§ 2

Dane personalne oraz kontaktowe naszych Klientów wykorzystywane są w zakresie niezbędnym dla obsługi dokonywanych transakcji oraz, w przypadku kiedy Klient wyrazi odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych, również w celach marketingowych. Zgoda taka nie jest warunkiem koniecznym do zakupienia ubezpieczenia w firmie AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, jednak pozwala Klientom, uzyskiwać bieżące informacje o zmianach w ofercie i usługach firmy ubezpieczeniowej AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz firmy AWP Polska Sp. z o.o..

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie wykraczającym poza realizację zawartej umowy ubezpieczeniowej, będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

IV. Koszty związane z zawarciem umowy i sposób płatności

§ 1

Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, poza składką ubezpieczeniową, która jest płatna w złotych. Korzystanie z serwisu internetowego i koszty wysyłki polis ubezpieczeniowych pokrywa AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

§ 2

Użytkownik składa oświadczenie o wyborze sposobu płatności składki ubezpieczeniowej. W celu dokonania płatności Użytkownik może wybrać transakcję autoryzowaną przez systemy eCard lub płatność przelewem tradycyjnym.

W celu dokonania płatności, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę internetową firmy eCard, gdzie następuje autoryzacja transakcji. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność przelewem tradycyjnym na jego koncie pojawia się blankiet przelewu.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za ubezpieczenie:

  • realizacja płatności autoryzowana przez firmę eCard:
  • płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCard Electronic;
  • płatności przelewem elektronicznym (tzw. ePrzelewem), Użytkownik może skorzystać z następujących ePrzelewów: mTransfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew 24 (BZWBK), Płać z Nordea, Przelew z BPH, PKO24 (Bank PKO S.A.), iPKO (Bank PKO BP)
  • przelew tradycyjny, z tym zastrzeżeniem, że płatność składki musi nastąpić w dacie określonej w kwitariuszu do zapłaty, w przeciwnym razie oferta wygasa i składka nie może być zapłacona.

Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika na strony www.elvia.pl, gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu lub braku powodzenia transakcji).

§ 3

Osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

V. Zwrot składki ubezpieczeniowej przy rezygnacji z ubezpieczenia

§ 1.

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia uważa się datę otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o odstąpieniu. Aby ubiegać się o zwrot składki, Ubezpieczający jest zobowiązany złożyć oświadczenie, informujące jaki jest numer polisy oraz nazwa zakupionego ubezpieczenia oraz przedłożyć zaświadczenie, czy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić składkę w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów wskazanych.

Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia następuje na pisemne wezwanie Ubezpieczającego i jest liczony od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o zwrot składki. Rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność, uważa się za wykorzystany. Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić składkę w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów wskazanych w punkcie 1) i 2).

Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany był do wypłaty odszkodowania (spełnienia świadczenia). Wraz z zajściem takiego zdarzenia cała składka staje się należna Ubezpieczycielowi.

Zwrot składki przekazywany jest na konto wskazane przez ubezpieczającego, a w przypadku transakcji kartą płatniczą na rachunek karty, z której nastąpiła płatność.

VI. Zmiany Zasad Użytkowania

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych oraz wzbogacanie oferty ubezpieczeniowej AWP P&C S.A. Oddział w Polsce i AWP Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu zwanego również Zasadami Użytkowania.

VII. Kwestie nieuregulowane Regulaminem

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa zastosowanie mają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprawdź także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 522 27 75
Ubezpieczenia zapewnia
carefully crafted by Interactivo Software House